اصولا شروع بازی پینگ پنگ با سرویس است که حرکت مهم و اصلی در پینگ پنگ است. نحوه سرویس زدن نقش مهمی در امیتازگیری بازیکن دارد. اگر میخواهید پینگ پنگ را به صورت حرفه ای دنبال کنید بهتر است روزی حداقل ۲۰الی ۳۰ دقیقه تمرین اختصاصی داشته باشید.

انواع سرویس درپینگ پنگ

سرویس تنها تکنیک در بازی پینگ پنگ است که بدون دخالت حریف انجام می شود و بهترین زننده سرویس می‌تواند بهترین امتیاز پینگ پنگ را برای خود بگیرد. درجلسات تمرین خود به این ۳ سرویس توجه کنید:

سرویس کوتاه

در سرویس کوتاه توپ باید از یک سوم نزدیک تور میز سرویس زننده به یک سوم پشت تور میز گیرنده زده شود طوری که حداقل ۳ بار روی میز برخورد کند.

سرویس بلند

در سرویس بلند، سرویس‌ زننده باید ضربه را در یک سوم میز گیرنده بزند و باید طوری ضربه بزند که توپ به خطوط انتهایی میز پینگ پنگ برخورد نکند.

سرویس متوسط

در سرویس متوسط، توپ از یک سوم میانی توپ زننده و یک سوم میز میانی گیرنده ارسال خواهد شد. در واقع این نوع سرویس برای بازیکنان مبتدی بوده و افراد حرفه ای نباید از آن استفاده کنند.

 

 

 

انواع سرویس از نظر تکنیک و چرخش توپ

برای ضربه‌های بهتر باید از تکنیک‌های خاص استفاده کنید تا امتیاز بیشتری بگیرید. یادگیری این تکنیک‌ها، مهارت‌های شما را در بازی پینگ پنگ بیشتر می‌کند که در ادامه با آن آشنا خواهید شد:

سرویس ساده

در سرویس ساده اگر توپ با قسمت وسط راکت برخورد کند و حرکت دست از عقب به جلو باشد، ضربه این سرویس ساده و بوده و پیچی نخواهد داشت.

سرویس با پیچ زیرین

اگر حرکت دست از بالا به پایبن و با صفحه راکت باز باشد به طوری که به نقاط پایینی توپ ضربه زده شود. به گونه‌ای که توپ با چرخش به سمت عقب و حول محور افقی به سمت حریف زده شود توپ پیچ زیرین خواهد داشت.

 

 

سرویس با پیچ پهلویی

اگر حرکت دست از بالا به پایین و با راکت بسته به نقاط بالایی توپ وارد شود. به گونه‌ای که توپ حول محور افقی چرخش نماید؛ سرویس با پیچ پهلویی خواهد بود.

 

 

سرویس ترکیبی با پیج زیر و پهلو

هرگاه صفحه راکت باز باشد و با حرکت به سمت چپ یا راست به نقطه زیر توپ وارد شود. توپ حول محور مایل به سمت حریف ارسال خواهد شد.

 

 

سرویس ترکیبی با پیچ پهلو و رو

اگر توپ با راکت نسبتا بسته با حرکت از سمت راست یا چپ به نقطه بالایی توپ وارد شود؛ توپ حول محور مایل به راست به سمت حریف ارسال خواهد شد.

 

 

نکات مهم سرویس پینگ پنگ

ما در مرکز بیلیارد ایران توصیه پیشنهاد می‌کنیم که برای بهتر شدن تکنیک به این شش نقطه توجه کنید:

• تمرین سرویس احتیاج به یار یا حریف ندارد.
• بهتر است سرویس یا کوتاه باشد یا وسط میز پینگ پنگ باشد.
• برای اجرای سرویس توپ کف دست آزاد و قابل رویت برای داور باشد.
• حرکات دست در اجرای سرویس مختلف یکسان باشد.
• بازیکن بهتراست یک یا دو سرویس را به طور قوی اجرا کند.