لیست میزهای پینگ پنگ


ردیف برند مدل تصویر
1 Cornilleou 740  میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل 740 جزئیات
2 Cornilleou 540  میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل 540 جزئیات
3 Cornilleou 540m  میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل 540m جزئیات
4 Cornilleou 500  میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل 500 جزئیات
5 Cornilleou 500m  میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل 500m جزئیات
6 Cornilleou Park  میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل Park جزئیات
7 Cornilleou 850  میز_بازی _ میز_پینگ_پنگ مدل 850 جزئیات