لیست فوتبال دستی


ردیف مدل ارتفاع وزن تصویر
1 JX101D 88 سانتیمتر 74 کیلوگرم میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل JX101D جزئیات
2 JX203A 81 سانتیمتر 27 کیلوگرم میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل JX203A جزئیات
3 JX208 81 سانتیمتر 26 کیلوگرم میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل JX208 جزئیات
4 JX 303 35 سانتیمتر 17 کیلوگرم میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل JX 303 جزئیات
5 JX 113A 91 سانتیمتر 110 کیلوگرم میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل JX 113A جزئیات
6 JX 113B 91 سانتیمتر 110 کیلوگرم میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل JX 113B جزئیات
7 JX 117A 88 سانتیمتر 70 کیلوگرم میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل JX 117A جزئیات
8 FireBall میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل FireBall جزئیات
9 Tornado میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Tornado جزئیات
10 Bonzini میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Bonzini جزئیات
11 Fas Fun Pro میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Fas Fun Pro جزئیات
12 Fas Charm میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Fas Charm جزئیات
13 Fas Smile میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Fas Smile جزئیات
14 Fas Tornado میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Fas Tornado جزئیات
15 Fas wenge میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Fas wenge جزئیات
16 Roberto میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Roberto جزئیات
17 Roberto میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Roberto جزئیات
18 Roberto22 میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Roberto22 جزئیات
19 Rock it mettalica 92 سانتیمتر 68 کیلوگرم میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Rock it mettalica جزئیات
20 Roberto Top Speed 91 سانتیمتر 98 کیلوگرم میز_بازی _ فوتبال_دستی مدل Roberto Top Speed جزئیات